Veijo Baltzar "مشاور فرهنگی" ویو بالتزار
خاستگاه نویسنده، کارگردان تاتر وفعال فرهنگی-اجتماعی، هنرمند پر استعداد فنالندی
ویو بالتزار" از کولیهای کوچرو است. بالتزار هنرمند برجسته بینالمللی کولی با آفرینشهای"
نوشتاری، تاتر و با نگاه به سیاست از منظر فرهنگی از سال 1960 نقش برجستهای در
.ایجاد پل فرهنگی بین اقلیت کولی و جامعه فنالند داشته است
حاصل کارهای ادبی این نویسنده افزون بر برنده شدن جوایز گوناگون، بیش از هفتاد و دو اثر
در حوزهی رمان، نمایشنامه، شعر، فیلمنامه و منظومههای اپرایی میباشد. اولین اثر او رمان
جاده سوزان" )1968( سر و صدای زیادی به پا کرد. جدیدترین اثر ویو بالتزار رمان
.جنگ و عشق" به سرنوشت کولیهای اروپای مرکزی هنگام جنگ دوم جهانی میپردازد
روشهای زندگی، ارزشهای اجتماعی و فرهنگ عمومی کولیهای کوچرو میپردازد. بالتزار
ضمن اداره تاتر خود دهها نمایشنامه را کارگردانی کرده و در مدرسه عالی تاتر به تدریس
.پرداخته است وی همچنین به طور فعال به هنر نقاشی میپردازد
بالتزار که خود از جامعه کولیهای کوچرو آمده است، میگوید: "ما کولی کوچرو بودیم و
محدوده زندگی ما استان "ساوو" بود. در خانواده ما دوازده بچه بود. بدبختی و گرسنگی
میهمانان هر روزه ما بودند. قویها و سالمهای خانواده فقط هر از سه یا چهار روز غذا
میخوردند. پدرم تربیت و تیمار اسب میکرد و با کشاورزان در رابطه با اسبهای کاری
سروکار داشت. مادرم کارهای دستی میبافت. برای ما آوارههای بی-خانمان فاصله بین آبادیها
".زیاد و فشار سرما خرد کننده بود. بخار بر بدن اسبها یخ میزد
شخصیت قوی، زمینه فرهنگی قومی و شناخت عمیق از فرهنگ جامعه اصلی به بالتزار این
ویژگی را داد که شناخت انتقادی صریحی به هر دو دنیای فرهنگی پیدا کند. شهرت او به
شجاعتاش در نقدهای سازنده و بیمانندش است. همین ویژگی، او را، هم در جامعهی کولیها و
هم در بین فنالندیها مورد توجه قرار داده است. اکنون او نه تنها در بین بومیهای کولی و
فنالندیها که در میان اقلیتهای قومی و ملی که ساختار قدرت درجامعهی چندفرهنگی کشور
.فنالند را میسازند، محبوب است
آثار بالتزار گفتمان جامعه اصلی و اقلیت کولی است که با هم در تناقض هستند. بالتزار اقلیت
کولی را کوچک اما از نظر فرهنگی بسیار قوی می داند که پیوسته میکوشد تا از بین دو
امکان یکی را که برای خود بهتر میداند برگزیند: جدا ماندن و پایبندی به میراث فر هنگ
.سنتی خود و یا برخورد آزادتر و انعطاف بیشتر با فرهنگ حاکم
بالتزار ذوب شدن در فرهنگ حاکم را توصیه نمیکند اما در عوض ادغام را تایید میکند. به
نظر بالتزار در محیط چندفرهنگی اروپا، جامعه-ای محترم شمرده میشود که عالوه بر فرهنگ
.حاکم، اقلیتها و مهاجران نیز بتوانند خود را با آن ادغام کنند

خانم "تاریا هالونن" رئیسجمهور فنالند در سال 2011 به پاس یک عمر تالش ویو بالتزار،
.عنوان افتخاری مشاور فرهنگی را به ایشان اهدا کرد